Algemene voorwaarden

VAN:

  • Aveha Telecommunicatie B.V.
    Zuidbaan 505
    2841 MD Moordrecht

    hierna te noemen: “”Leverancier”

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het aanbod van leverancier is gericht, met wie leverancier een overeenkomst aangaat of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten en/of diensten aan deze partij worden geleverd.  
Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen op grond waarvan leverancier producten en/of diensten levert aan opdrachtgever, en waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
Product: iedere op grond van de overeenkomst door leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.
Dienst: iedere op grond van de overeenkomst door leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor opdrachtgever.

Artikel 2  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op  alle  aanbiedingen, offertes,  (rechts)handelingen en overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, waarbij leverancier producten en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die leverancier geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van leverancier door een derde aan opdrachtgever worden doorgeleverd.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. leverancier en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen /Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaven van leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 Offertes van leverancier zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 4 weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 Genoemde levertijden in de offerte zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schade vergoeding tenzij anders aangegeven.
3.6 Overeenkomsten komen tot stand doordat leverancier de door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat leverancier een begin met de uitvoering daarvan maakt.

Artikel 4  Prijzen en betaling

4.1 Alle offertes, aanbiedingen, prijzen en prijslijsten zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn franco magazijn leverancier in Nederland. De prijzen zijn exclusief BTW en/of andere overheidsheffingen, alsmede exclusief transport-, vracht- en afleveringskosten of reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
4.2 Indien kostprijsbepalende factoren, zoals valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, margeregelingen of aankoopprijzen zich wijzigen, is leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien leverancier de prijs binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt is opdrachtgever gerechtigd om binnen 10 (tien) werkdagen na dagtekening van de kennisgeving de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaardigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt is hij gehouden tot volledige vergoeding van de geleverde prestaties.
4.3 Indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.4 Opdrachtgever is gehouden de facturen van leverancier te betalen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien op een factuur geen betalingstermijn is vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
4.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, opschorting of aftrek van een betaling.
4.6 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om ter zake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan leverancier verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is leverancier gerechtigd om zekerheid voor de betaling te ontvangen in een naar keuze van leverancier aan te geven vorm. Leverancier zal in zodanig geval de producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
4.7 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het totale aan leverancier verschuldigde bedrag, ongeacht of leverancier reeds ter zake heeft gefactureerd, zonder sommatie of ingebrekestelling en ongeacht andere gemaakte afspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar. In dat geval is opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
4.8 Alle kosten ontstaan in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van opdrachtgever of enig geschil van welke aard dan ook tussen leverancier en opdrachtgever, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.
4.9 Betalingen door of vanwege opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter afdoening voldoening van door hem verschuldigde incassokosten, de gerechtelijke kosten, verschuldigde rente en vervolgens in volgorde van ouderdom van de openstaande facturen, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.
4.10 Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betreffende betalingstermijn.
4.11 Indien opdrachtgever een klacht heeft over geleverde producten of diensten van leverancier, schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever alleen op voor het betwiste gedeelte en voor zover de klacht door leverancier gegrond wordt verklaard.
4.12 Leverancier is gerechtigd de kosten van onderzoek naar aanleiding van klachten over een factuur in rekening te brengen aan opdrachtgever, indien opdrachtgever ten onrechte bezwaar maakt tegen de factuur en leverancier deze kosten vooraf heeft medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 5  Levering

5.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. Bij niet tijdige levering dient leverancier door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
5.2 Leverancier is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Artikel 6  Dienstverlening

6.1 In het geval de door leverancier te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit dienstverlening zal leverancier deze naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier et recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.6 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
6.7 Levering van goederen geschiedt af magazijn Leverancier. Levering van de dienst vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening door middel van ter beschikkingstelling aan opdrachtgever.
6.8 Opdrachtgever is verplicht de bestelde goederen af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van beschadiging of teniet gaan van de geleverde prestaties gaat over op opdrachtgever zodra deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever komen.
6.9 Leverancier mag eventuele goederen of diensten prijsverhoging en door berekenen als deze het gevolg zijn gewijzigde CAO voorwaarden, wisselkoerskorrekties e.d.
6.10 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen c.q. nog niet betaalde goederen onmiddellijk opeisbaar door leverancier. 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal leverancier de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
7.4 In afwijking van lid 3 zal leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan leverancier kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door leverancier geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van leverancier totdat de opdrachtgever alle bedragen die hij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan leverancier heeft voldaan.
8.2 Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
8.3 Indien opdrachtgever uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak voor leverancier en houdt opdrachtgever die nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.
8.4 Leverancier is gerechtigd de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening onder zich te houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft betaald.
8.5 Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in lid 1, is leverancier gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht hieraan medewerking te verlenen en machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden, onverminderd het recht van leverancier om volledige vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
8.6 Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal enz. te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier dit verzoekt, door opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van leverancier zijn volledige medewerking verlenen bij het vestigen van een pandrecht en het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten, waaronder begrepen de pandlijsten en registratie daarvan.

Artikel 9 Onderzoeksplicht en reclames

9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
9.2 Reclames over levering van producten dienen door opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na levering, dan wel binnen 3 (drie) dagen na het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming, schriftelijk aan leverancier kenbaar te worden gemaakt. Reclames over verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan leverancier te worden kenbaar gemaakt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten en dient te zijn vergezeld van de afleverbon.
9.3 Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na de in lid 2 genoemde termijn worden niet geaccepteerd.
9.4 Onverpakte zaken, indien bij aflevering beschadigd, dienen door opdrachtgever te worden geweigerd.
9.5 Indien zaken zijn gemonteerd, gemonteerd zijn geweest of verwerkt, is reclamatie, ongeacht op welke grond – verkeerde levering daaronder begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is leverancier niet gehouden tot enige tegemoetkoming van welke aard ook.
9.6 Indien een klacht gegrond is, zal leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten en of producten corrigeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
9.7 Indien producten, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor leverancier ontstaan, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien sprake is van aan leverancier ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze producten aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de opdrachtgever geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, waaronder analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaat van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.
10.3 Opdrachtgever is gehouden zich bij zulk gebruik strikt te houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan opdrachtgever opgelegd.
10.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier de producten of resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen.
10.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan om aanduidingen van leverancier, haar licentiegevers of toeleveranciers betreffende auterusrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
10.6 Leverancier staat er voor in dat zij gerechtigd is het in lid 2 genoemde gebruiksrecht aan opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door leverancier geleverde producten en/of resultaten van diensten.

Artikel 11 Garantie

11.1 Op apparatuur wordt garantie verleend voor materiaal- en fabrieksfouten gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in het bij de  betreffende apparatuur gevoegde Garantie- en Servicecertificaat. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering.
11.2 De garantie omvat het kosteloos herstellen of vervangen, zulks uitdrukkelijk ter keuze van leverancier, van apparatuur of onderdelen daarvan die gedurende de garantietermijn gebreken vertonen ten gevolge van materiaal en/of fabrieksfouten. Apparatuur of onderdelen die ingevolge garantie zijn vervangen, worden daardoor eigendom van leverancier. Indien leverancier van oordeel is dat een defect van de apparatuur buiten de garantiebepaling valt worden alle reparatiekosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
11.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
11.4 Met betrekking tot producten van derden is leverancier tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar eigen leveranciers heeft verkregen of welke door haar eigen leveranciers aan de eindgebruiker wordt verleend.
11.5 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om fouten in de door haar geleverde programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van 3 (drie) maanden na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier is gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd.
11.6 Gebreken ontstaan door normale slijtage, ondeskundig gebruik, ondeskundig of onjuist onderhoud, of die zich voordoen na door of namens de opdrachtgever zelf of door derden verrichte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.
11.7 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten dien na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode zijn vermeld, tenzij tussen partijen een onderhouds- of serviceovereenkomst is gesloten waarin een zodanige plicht tot herstel is bepaald.
11.8 Garantiewerkzaamheden vinden in de regel plaats tijdens de normale kantooruren. Indien tussen partijen een onderhouds- of serviceovereenkomst is gesloten, kunnen garantiewerkzaamheden ook buiten de normale kantooruren plaatsvinden.
11.9 Leverancier is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel is bepaald.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft leverancier recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en goederen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor leverancier kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2 Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zoals ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van opdrachtgever, faillissement, voorlopige of definitieve surseance van betaling of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt opdrachtgever het gebruik van de ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan opodrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
13.5 Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1 Indien leverancier aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen de afgesproken tijd in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
14.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, tenzij deze aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
15.2 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de wettelijke aansprakelijkheid van leverancier jegens opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer van 1 (één) jaar, wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 7.500,00 (zevenduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. De aansprakelijkheid van leverancier jegens opdrachtgever vervalt in elk geval indien opdrachtgever leverancier niet binnen 8 (acht) dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekend schrijven van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld.
15.3 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, immateriële schade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verbandhoudende met het gebruik van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verbandhoudende met de inschakeling van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, schade verbandhoudende met (advies over) diensten van derden. Met name is leverancier niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) als gevolg van beperkingen van, onderbrekingen in, blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij opdrachtgever of derden, een gebrek in de beveiliging van de door opdrachtgever opgeslagen informatie op de systemen van opdrachtgever. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook als gevolg van beperkingen, onderbrekingen, storingen e.d. in het telecommunicatienetwerk.  
15.5 Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit programmatuur, is leverancier nimmer aansprakelijk voor het zonder onderbreking of met gebreken werken van de programmatuur.
15.6 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van fouten in administratieve handelingen.
15.7 Leverancier is ter zake van door haar doorgeleverde producten, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk voor zover deze derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.
15.8 Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade en/of verlies, welke door deze derde(n) in verband de door leverancier geleverde producten mocht ontstaan.
15.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt geleden door opdrachtnemer als gevolg het niet nakomen van enige verplichting jegens leverancier.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1 De opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2 Indien opdrachtgever aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
17.2 Opdrachtgever dient alle geleverde producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.
18.3 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan leverancier is voorgeschreven.
18.4 Indien de periode van overmacht langer dan 3 (drie) maanden heeft geduurd heeft de andere partij het recht de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is geleverd of gepresteerd wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens schadeplichtig zijn.

Artikel 19 Geschillen

19.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.2 Geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam.
    
Artikel 20 Toepasselijk recht

20.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen leverancier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam
21.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.